Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

kor4lik
5873 6f0f 500
Reposted fromczinok czinok viazeberko zeberko

June 15 2015

kor4lik
3865 dc6e

June 10 2015

kor4lik
9123 689f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viavanitaas vanitaas

June 07 2015

4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viaraspberryjam raspberryjam

May 26 2015

kor4lik
4435 64fd
kor4lik
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianasze nasze

May 24 2015

May 23 2015

kor4lik
Reposted frommarysia marysia viaraspberryjam raspberryjam
0926 d216 500

hersheywrites:

I really love generational photos.

May 20 2015

1631 81f0
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajstrbl jstrbl

May 17 2015

kor4lik
kor4lik
Usiądź bo
Muszę na Ciebie patrzeć
— LemOn "Scarlett"
Reposted fromyourtitle yourtitle viawrazliwa wrazliwa

May 15 2015

kor4lik

May 13 2015

kor4lik
- To jest coś niewidzialnego, co jest w powietrzu i czyni nas szczęśliwymi...
- Miłość?
- WiFi.
Reposted fromscorpix scorpix viadarling darling
1842 fca6
Reposted frombwana bwana viascorpix scorpix
kor4lik

Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim.

— Arystoteles
Reposted fromseverine severine viaBellona Bellona
kor4lik
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl